ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

  1. การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
  2. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริงในปัจจุบัน
  3. เว็บไซต์สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
  4. บุคคลทั่วไปสามารถรับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้ทุกหน้า โดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก
  5. ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง
  6. สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ
  7. ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆในการลงทะเบียนสมาชิก
  8. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า