Products

Products from Super Lock

Super Lock specializes in the production of plastic Houseware and plastic Kitchenware, especially Food preservation containers. Our products have "Microban technology" that prevents the growth of bacterial throughout the service life of the products.Food preservation container ซึ่งสินค้าของเราปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียด้วยMicroban เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกัน และสกัดกั้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งานของสินค้า

We offer a wide range of products to suit everyone's needs

สินค้าของทางมีหลายขนาด หลายรูปทรง และหลายรุ่น นอกจากFood preservation containerแล้ว ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกสรร อาทิเช่น กล่องเก็บรองเท้า , Water Bottle , อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำ , กล่องอเนกประสงค์ เป็นต้น บริษัทของเราผลิตสินค้าด้วยความตั้งใจ โดยเริ่มจากการออกแบบสินค้า ออกแบบ packaging ออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตสินค้า ตลอดจนจัดส่งสินค้าสู่ลูกค้า

Showing 1–12 of 849 results

Product Filter