Privacy Policy

เว็บไซต์ micronware ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ไมครอนกรุ๊ป จำกัด (Micron Group Co. Ltd.)

ดังนั้น “การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัท ไมครอนกรุ๊ป จำกัด (Micron Group Co. Ltd.) ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ micronware จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เท่านั้น

2. เว็บไซต์ micronware ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ micronware ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ micronware ก็ได้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ micronware อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ micronware จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ไมครอนกรุ๊ป จำกัด (Micron Group Co. Ltd.) การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ micronware